ඔබගේ අවශ්‍යතාවය මෙහි තිබේදැයි බලන්න
 cq;fsJ Njitg;ghL ,q;F cs;sjh vd ghh;f;fTk;
ඔබගේ නිමි ඇඳුම්  ප්‍රදර්ශනාගාරය ගැන ඔබ නොදන්නා සියලුම තාක්ෂණික හා වෘත්තීමය දේ ගැන දැනගෙන අති සාර්ථකත්වයක් ළඟා කරගැනීමට අවශ්‍යද?
ckJ Mil fhl;rpaiw njhlh;gpy; mwpe;jpuhj rfy njhopy;El;g kw;Wk; njhopw;Wiw tplaq;fs; gw;wp mwpe;Jnfhz;L ngUk; ntw;wpia mila mtrpakh?
ඔබගේ ව්‍යාපාරය ප්‍රශ්න සහගතද, ඒ සඳහා හරියාකාර වෘත්තිමය විසදුමක් අවශ්‍යද?
ckJ tpahghuj;jpy; gpur;rpidfs; cs;sdth> mjw;F rhpahd njhopw;Wiw jPh;T mtrpakh?
මෙම ක්ෂේත්‍රයේ ඔබට ඇති ව්‍යාපාරික ප්‍රශ්නයක් සම්බන්දව සාකච්චා කිරීමට අවශ්‍යද?
,j;Jiwapy; cq;fSf;Fs;s tpahghu gpur;rpid njhlh;ghf fye;Jiuahl mtrpakh?
ඔබගේ දැනට පවතින ප්‍රදර්ශනාගාරය අලුතින්ම ඉතාමත් අලංකාර ඇතුලත නිර්මාණයක් කර ගැනීමට අවශ්‍යද?
cq;fsJ jw;Nghija fhl;rpaiwapy; Gjpjhf kpfTk; mofhd cl;Gwtbtikg;gpid Nkw;nfhs;s mtrpakh?
ඔබ ප්‍රදර්ශනාගාරයේ කොටසක් පමණක් අලුතින් නිර්මාණය කරගැනීමට අවශ්‍යද?
cq;fsJ fhl;rpaiwapd; xU gFjpia kl;Lk; Gjpjhf tbtikg;Gj;Jf; nfhs;s mtrpakh?
ඔබගේ අලුතින් ඉදිකිරීමට යන නිමි ඇඳුම් ප්‍රදර්ශනාගාරයක ඇතුලත නිර්මාණකරණය කර ගැනීමට අවශ්‍යද?
ePq;fs; Gjpjhf epUkhzpf;fTs;s Mil fhl;rpaiwapd; cl;Gw tbtikg;gpid Nkw;nfhs;s mtrpakh?
ඔබ ප්‍රදර්ශනාගාරය සම්පුර්ණයෙන් හෝ කොටසක් පමණක් අලුතින් නිර්මාණය කරගැනීම සඳහා හමුවී සාකච්චා කර ගැනීමට අවශ්‍යද?
cq;fs; fhl;rpaiwia KOikahf my;yJ xU gFjpia kl;Lk; Gjpjhf tbtikg;Gj;Jf; nfhs;tjw;fhf re;jpj;J fye;Jiuahl mtrpakh?
ඔබ සතුව දැනට පවතින හෝ කුලියට ගැනීමට යන ගොඩනැගිල්ල හෝ ඉඩම ඔබගේ නිමි ඇඳුම් ව්‍යාපාරය සඳහා සුදුසුද යනබව දැනගැනීමට අවශ්‍යද?
cq;fSf;Fr; nrhe;jkhd jw;Nghija my;yJ thliff;F vLf;fTs;s fl;llk; my;yJ fhzp cq;fs; Mil tpahghuk; nghUl;L nghUj;jkhdjh vd;gjid mwpe;Jnfhs;s mtrpakh?
ඔබගේ ප්‍රදර්ශනාගාරය සඳහා අලුතින් ගොඩනැගිල්ලක් සැදීමට ප්‍රථම ඊට ගැලපෙන   හා අවශ්‍ය පරිදි සැලසුම් කරගැනීමට අවශ්‍යද ?
cq;fs; fhl;rpaiw nghUl;L Gjpa fl;llnkhd;iw mikg;gjw;F Kd;dh; mjw;F cfe;jthW> NjitahdthW jpl;lkpLtjw;F mtrpakh?
ඔබ අලුතින් විවෘත කිරීමට යන ප්‍රදර්ශනාගාරය Hit වෙන්නම විවෘත කරගන්න ඕනෙද?
ePq;fs; Gjpjhf jpwf;ftpUf;Fk; fhl;rpaiw Hit MFk;tz;zk; jpwf;f Ntz;Lkh?
මා සමඟ සමීප සම්බදතාවයක් පවත්වාගෙන දිගින් දිගටම මගේ උපදෙස් අවශ්‍යද?
vd;Dld; neUq;fpa njhlh;gpid Ngzpf;nfhz;L njhlh;e;Jk; vdJ mwpTiufs; mtrpakh?
මා සමඟ සමීප සම්බදතාවයක් පවත්වාගෙන දිගින් දිගටම මගේ සමීප පරික්ෂාකාරී උපදෙස් අවශ්‍යද?
vd;Dld; neUq;fpa njhlh;gpid Ngzpf;nfhz;L njhlh;e;Jk; vdJ neUq;fpa Nkw;ghh;itAldhd crhTif mtrpakh?
ඔබ නිමි ඇඳුම් ප්‍රදර්ශනාගාර ක්ෂේත්‍රයට කැමති, නමුත් ඒ සඳහා අවශ්‍ය දැනුම නොමැතිව ලතැවෙන්නේද?
ePq;fs; Mil fhl;rpaiwj; Jiwf;F tpUg;gnkdpDk; mjw;Fj; Njitahd mwpT ,y;iy vd ftiyg;gLfpdwPh;fsh?
ඔබ දැනටමත් ඉතාමත් සාර්ථකව නිමි ඇඳුම් ප්‍රදර්ශනාගාර ව්‍යාපාරය කරගෙන යනමුත්, ඔබගේ ව්‍යාපාරයට ඇතිවිය හැකි ඔබට නොපෙනෙන ඉදිරි ප්‍රශ්න ගැන මනා අවබෝදයක් ඇතිකරගෙන, එම ඇතිවීමට හැකි ඉදිරි ප්‍රශ්න වලක්වාගෙන හැමදාමත් අති සාර්ථක ව්‍යාපාරයක් ලෙස පවත්වාගෙන යාමට කැමතියි නේද?
ePq;fs; Mil fhl;rpaiw tpahghuj;ij jw;NghJ kpfTk; ntw;wpfukhf elhj;jpf;nfhz;L tUfpd;wtnudpDk;> cq;fs; tpahghuj;jpy; Vw;glf;$ba cq;fSf;F njd;glhj vjph;fhy gpur;rpidfs; gw;wp ed;F Ghpe;Jnfhz;L> mt;thW Vw;glf;$ba mj;jifa vjph;fhy gpur;rpidfisj; jtph;j;Jf; nfhz;L vg;NghJk; ntw;wpfukhd tpahghunkhd;whf NgZtjw;F tpUg;gk; jhNd?