සාමාන්‍ය ගමනක් (General Visit)

  1. මෙය පරිපුර්ණ උපදේශක ගමනක් නොවේ.
  2. මෙය දීර්ගකාලින උපදේශන ගිවිසුමක් නොමැති සේවාලාභියෙකුගේ කිසියම්වූ ව්‍යාපාරික ප්‍රශ්නයක් පිළිබඳව සාකච්චා කිරීමට හෝ යම් උපදේශයක් පමණක් ලබාගැනීමට අවශ්‍ය අවස්ථාවක් විය හැක.  
  3. දීර්ගකාලින උපදේශන ගිවිසුමක් නොමැති සේවාලභියෙකුගේ ප්‍රදර්ශනාගාර ඇතුලත නිර්මාණ සැලැස්ම, ගොඩනැගිලි සැලසුම් නිර්මාණකරණයහෝ නව ප්‍රදර්ශනාගාර උපදේශනය වැනි සේවාවන් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය අවස්ථාවකට ප්‍රථම යායුතු නිරීක්ෂණ ගමනක් විය හැක.
  4. දීර්ගකාලින උපදේශන ගිවිසුමක්ඇති විටෙකදී වුවද, ගිවිසුමට අනුව ගමන් ප්‍රමාණය ඉක්මවුවිට හෝ පෙර සුදානමක් නොමැති අවස්ථාවක සේවාදායකයාගේ ඉල්ලීම මත යාමට සිදුවන ගමනක් විය හැක.

සාමාන්‍ය ගමනක් සඳහා අයකිරීම් -

  • වර්ග අඩි 1,500 ට අඩු ප්‍රදර්ශනාගාරයන්          -    රු   10,000/=
  • වර්ග අඩි 1,500 – 5,000 ප්‍රදර්ශනාගාරයන්     -    රු   15,000/=
  • වර්ග අඩි 5,000 – 10,000 ප්‍රදර්නාගාගරයන්   -    රු   20,000/=
  • වර්ග අඩි 10,000 ට වැඩි ප්‍රදර්නාගාගරයන්      -    රු   25,000/=

යාමට ඇති දුර කිලෝ මීටර 100 කට වඩා වැඩි අවස්ථාවක පමණක් කිලෝ මීටර 100ට වඩා වැඩිවන දුර ප්‍රමාණය සඳහා කිලෝ මීටරයකට රු. 45ක ගමන් ගාස්තුවක් ගෙවිය යුතුවේ.